ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. ПРЕДМЕТ

  I.1.
  Настоящият документ съдържа Общите Условия за ползване и правилата за обработване на личните данни, съгласно които търговецът „Евровикс България“ ООД предоставя услуги на Потребителите/клиентите си посредством уеб-сайта си https://bioaircleaner.net/.
 2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

  II.1
  . Наименование на Доставчика: „Евровикс България“ ООД

  II.2.
  Седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ж.к. „Градина”, бл. 4, ап. 7

II.3. Вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: BG110540736
II.4.
 Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


III.1.
 Общите Условия и правилата за обработване на личните данни обвързват всички Потребители /клиенти на ползващи уеб-сайта https://bioaircleaner.net/.

III.2. Използването на уеб-сайта https://bioaircleaner.net/ означава, че Потребителят/клиентът:
– се е запознал внимателно с Общите Условия за ползване и правилата за обработване на личните данни,
– заявява, че е над 14 години,
– по своя воля и без елемент на принуда под каквато и да е форма изцяло се е съгласил с Общите Условия за ползване и правилата за обработване на личните данни и се задължава да ги спазва.

III.3. Общите Условия за ползване и правилата за обработване на личните данни могат да бъдат променени от „Евровикс България“ ООД по всяко време, по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/клиенти. „Евровикс България“ ООД ще информира за това Потребителите/клиентите си чрез актуализиране на Общите Условия за ползване и правилата за обработване на личните данни, като ще изпрати съобщения до техните електронни пощи, с които са се регистрирали на сайта https://bioaircleaner.net/.

III.4. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано.

III.5. Електронният магазин на https://bioaircleaner.net/ може да съдържа линкове към други сайтове/страници. „Евровикс България“ ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб- сайтове/страници, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

III.6. Личните данни, предоставени от Потребителите/Клиентите на сайта https://bioaircleaner.net/ се използват само за сключване и изпълнение на договорите за дистанционна продажба и изпълнение на законовите задължения на „Евровикс България“ ООД съгласно българското законодателство. При всички случаи, когато за обработването на личните данни на Потребителите/Клиентите се наложи даването на тяхното съгласие като основание за обработка, то тогава „Евровикс България“ ООД се задължава да информира съответния Потребител/Клиент и да му предостави точна и ясна информация за личните данните, които ще се обработват, целите за обработка и други съгласно изискванията на българското и европейско законодателство.

ІІІ.7. При закупуване на уред Bio Air Cleaner ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да посочва причина да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на закупуване на продуктите в случай, че продуктите не са ползвани, че са в оригиналната си опаковка и не са с нарушен търговски вид.

ІІІ.8. След този срок или при нарушаване на търговския вид на продуктите, ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да му възстанови в пълен размер платената от него сума, по посочена от него банкова сметка, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е уведомил писмено ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от сключения договор.

ІІІ.9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да изпрати за своя сметка или предаде стоките в пълен комплект, така както ги е получил, обратно до офиса на ДОСТАВЧИКА, посочен в т. 1 от настоящите Общи Условия  или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съобщил на ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора, като отправи това си желание с писмена молба, собственоръчно подписана от него, която трябва да бъде изпратена до офиса на ДОСТАВЧИКА посочен по-горе.

ІІІ.10. 14-ДНЕВЕН ТЕСТОВ ПЕРИОД: ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да върне всеки закупен от него продукт, дори да е ползван, в рамките на 14 дни, считано от датата на закупуване на продуктите, в случай, че продуктът е с ненарушен търговски вид – без надрасквания, без ожулвания, без пукнатини и други външни белези. След този срок или при нарушаване на търговския вид на продуктите, ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност.

ІІІ.11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да изпрати за своя сметка или предаде стоките в пълен комплект, обратно до офиса на ДОСТАВЧИКА, посочен в т.1 от настоящите Общи Условия или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съобщил на ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора.

ІІІ.12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си да върне даден продукт, като отправи това си желание с писмена молба, собственоръчно подписана от него, която трябва да бъде изпратена до офиса на ДОСТАВЧИКА, посочен по-горе.

ІІІ.13. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява заплатената от ПОЛЗВАТЕЛЯ сума, като удържа сумата за използвания течен филтър, който е бил наличен при получаването на уреда, както и удържа сумата 9.90 лева от стойността за възстановяване, която сума се явява такса за обработка и транспортиране на уреда Bio Air Cleaner.

ІІІ.14. Сумите се изплащат от ДОСТАВЧИКА по посочената от ПОЛЗВАТЕЛЯ банкова сметка, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на молбата и върнатите продукти в офиса на ДОСТАВЧИКА, описан в т.1 от настоящите Общи Условия. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил за поръчката с карта през виртуалния пост на сайта , Транспортните разходи за връщане на продуктите са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ІІІ.15. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ  е декларирал неверни данни, използва Интернет сайта в нарушение на настоящите Общи Условия, Законодателството на РБългария, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

ІІІ.16. Публикуваните мнения и коментари на клиенти на Интернет сайта са на наши реални клиенти, но са само информативни.

IV. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

IV.1. Предоставяйки лични или други данни, Потребителят/клиентът се съгласява, че те могат да бъдат използвани от „Евровикс България“ ООД с цел предоставяне на заявените продукти – регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, фактуриране, връзка с Потребителя/клиента в случай на възникнали проблеми по повод негова поръчка или разглеждане на исканията му.

IV.2. Във връзка с доставяне на заявените продукти, като предоставя свои данни на „Евровикс България“ ООД , Потребителят/клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва „Евровикс България“ ООД или трети лица, които могат да бъдат куриери, партньори на „Евровикс България“ ООД, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества, когато това е предвидено от конкретното законодателство.

IV.3. С предоставянето на свои лични данни на „Евровикс България“ ООД Потребителят/клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в базата данни на „Евровикс България“ ООД, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в Общите Условия за ползване и правилата за обработване на личните данни. Критериите, използвани за определяне на срока на съхранение на данните са съгласно Закона за счетоводството по отношение на съставените счетоводни документи, и винаги са съобразени с принципа на пропорционалност при тяхната обработка.

IV.4. „Евровикс България“ ООД събира и обработва единствено данни, които са необходими и достатъчни за изпълнение договора за продажба на стоки от разстояние.

IV.5. „Евровикс България“ ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи Условия за ползване и правила за обработване на личните данни. „Евровикс България“ ООД защитава личните данни на Потребителя/клиента, станали му известни при извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят/клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия за ползване и правила за обработване на личните данни, „Евровикс България“ ООД може да използва личните данни на Потребителя/клиента единствено и само за предвидените цели. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни нормативни актове.

IV.6. При обработването на личните данни „Евровикс България“ ООД гарантира на своите Потребители/клиенти спазването на принципите, посочени в член 5 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

IV.8. „Евровикс България“ ООД не събира и обработва специални категории лични данни.

IV.9. С оглед осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни „Евровикс България“ ООД гарантира правото на своите Потребители/клиенти да изискат достъп до, коригиране или изтриване на лични им данни или ограничаване на обработването на личните им данни, или правото да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. Всеки Потребител/клиент има правото на жалба до надзорния орган.

V. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

V.1. Нашият сайт използва т.н. „бисквитки“, които представляват малки текстови файлове. Те се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Бисквитките позволяват да бъде разпознат Вашия браузър при следващото Ви посещение в сайта и да се запазят потребителски Ви предпочитания например. Това ни помага да поддържаме сайта си лесен за употреба. Използването на „бисквитки“ е на основание чл. 4 а от Закона за електронната търговия и член 6, ал. 1, буква (е) от Регламент (ЕС) 2016/679.

V.2. Ако не сте съгласни с “биквитките”, можете да откажете съхраняването им. Настройте браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

V.3. Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел се използват „бисквитки“ за предоставяне на анонимни данни за проследяване. Това позволява да се анализира как потребителите използват нашия сайт. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.

V.4. Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и/или (е) от Регламент (ЕС) 2016/679. Легитимният ни интерес по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 се състои в подобряване функционалността на нашия сайт.

VІ. Гаранцията на уреда Bio Air Cleaner е една година и се поддържа чрез офисите на „Евровикс България“ ООД.

Настоящите Общи Условия за ползване и правила за обработване на личните данни са публикувани на 26.11.2020 г.

X

Your Shopping cart

Close