ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ

Доклад във връзка с ефекта от замърсяването на въздуха с прахови частици и разпространението на вируси сред населението

Леонардо Сети – Болонски университет
Фабрицио Пасарини – Болонски университет
Джанлуиджи де Дженаро – Университет Бари
Алесия ди Джилио – Университет Бари
Йоланда Палмисани – Университет Бари
Паоло Буоно – Университет Бари
Джана Форнари – Университет Бари
Мария Грация Пероне- Милански университет
Андрея Пиацалунга – Експерт Милано
Пиерлуиджи Барбиери – Триестки университет
Емануеле Рицо – Италианското общество по медицина на околната среда
Алесандро Миани – Италианското общество по медицина на околната среда

При предишни случаи на вирусни инфекции научните изследвания показаха някои характеристики на разпространението на вируси във връзка с концентрациите на прахови частици. Следват някои резултати и заключения:

2010

Инфлуенцата по птиците може да се предава на дълги разстояния чрез азиатските прашни бури, които пренасят вируса. Изследователите показаха, че има експоненциална корелационна зависимост между броя на случаите на зараза (Overall Cumulative Relative Risk RR – Общ кумулативен относителен риск) и концентрациите на ПЧ10 e ПЧ2.5 (μg m-3). (4)

2016

Съществува връзка между разпространението на човешки респираторен синцитиален вирус (RSV) при децата и концентрациите на частици. Този вирус причинява пневмонии у децата и чрез частиците се пренася навътре в дробовете. Скоростта на разпространение на заразата (среден положителен растеж на RSV в %) е свързана с концентрацията на ПЧ10 e ПЧ2.5 (μg m-3)(5).

2017

броят на случаите на морбили в 21 китайски града през периода 2013 – 2014 г. варира в зависимост от концентрациите на ПЧ2.5. Изследователите показват, че увеличение на концентрациите на ПЧ2.5, равно на 10 μg/m3, влияе значително върху увеличаването на броя случаи на вируса на морбили (6). Изследователите предлагат да бъдат намалени концентрациите на ПЧ2,5, за да бъде намалено разпространението на инфекцията.

2020

Един от основните фактори за ежедневното разпространение на вируса на морбили в Ланджоу (Китай) са нивата на замърсяване на въздуха с прахови частици (7). Във връзка с доказателства, че честотата на заболяване от морбили е свързана с излагане на ПЧ2.5 в околната среда в Китай, изследователите съобщават, че ефективни политики за намаляване на замърсяването на въздуха може да намалят честотата на заболяване от морбили.

Въз основа на това кратко въведение и научен преглед в исторически план може да се извади заключение, че праховите частици (ПЧ10, ПЧ2.5) представляват ефективен носител за пренасянето, разпространението и нарастването на вирусните инфекции.

ПЪРВИ АНАЛИЗ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ИТАЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВИШАВАНЕТО НА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПЧ10

За да се прецени възможната връзка между нивата на замърсяване на въздуха с прахови частици и разпространението на КОВИД-19 в Италия, за всяка провинция бяха анализирани:

  •  данните за дневните концентрации на ПЧ10, взети от Регионалните агенции за защита на околната среда (ARPA) в цяла Италия. Бяха проучени данните, публикувани в сайтовете на ARPA, взети от всички станции за измерване на качеството на въздуха, работещи на територията на страната, беше взет под внимание броят на случите на превишаване на разрешеното от закона ниво (50 μg m-3) за дневна концентрация на
    ПЧ10, съпоставен с броя на действащите станции на провинция (брой на
    превишаванията на допустимите нива на ПЧ10 на дневна база/брой станции на провинция)
  • данните за броя на случаите на заразени с КОВИД-19, публикувани в сайта на Гражданска защита (COVID-19 ITALIA/КОВИД-19ИТАЛИЯ)

По-специално се показва връзката между превишаването на разрешените от закона нива на концентрациите на ПЧ10, регистрирани в периода 10 февруари – 29 февруари, и броя на случаите на заразени с КОВИД-19 към 3 март (като се има предвид междинно изместване във времето от 14 дни, отнасящо се за периода 10 – 29 февруари, приблизително равно на времето за инкубация на вируса до установяване на заразяването с инфекция).

Следващата диаграма показва линейната връзка (R2=0,98), като групира провинциите в пет класа според броя на случаите на заразяване (в логаритмичната скала: log contagiati/лог заразени), във връзка с превишаването на допустимите нива на концентрациите на ПЧ10 за всеки от петте класа провинции (средно за клас: media n° superamenti lim PM10/n° centraline Prov./ср. бр. превиш. нивата на ПЧ10/бр. станции пров.)
Този анализ, изглежда, показва пряка връзка между броя на случаите на КОВИД-19 и степента на замърсяване с ПЧ10 на териториите, като съответства на вече добре описаното за други вирусни инфекции в най-новата научна литература.

Връзката между случаите на КОВИД-19 и ПЧ10 води до интересен размисъл над факта, че концентрацията на основните огнища бе установена точно в Паданската равнина, а в други райони на Италия има по-малко случаи на заразяване.
Като се има предвид времето на латентност от средно 14 дни, с което се диагностицира заразяването с КОВИД – 19, тогава това означава, че вирулентната фаза на вируса, която наблюдаваме от 29 февруари (данни на Гражданска защита КОВИД-19 ) до 15 март, може да се позиционира около периода между 6 и 25 февруари.

Кривите на разпространение на инфекцията в регионите показват
тенденции, които са напълно съвместими с епидемичните модели, типични за предаване от човек на човек, за регионите на Южна Италия, докато показва аномални ускорения точно за тези, разположени в Паданската равнина, където огнищата са особено вирулентни и позволяват обоснованата хипотеза за разпространение чрез транспортьор, тоест чрез преносител.

Фазите, през които се наблюдават тези импулсни въздействия или усилвания, са съпътствани с наличието на високи концентрации на прахови частици, които за район Ломбардия представляват поредица от колебания, характеризиращи се с три три важни периода на превишаване на концентрациите на ПЧ10доста над нормите (пример провинция Бреша).

Изглежда, че тези анализи показват, че във връзка с периода 10 – 29 февруари високите концентрации, надвишаващи допустимите нива на ПЧ10 в някои провинции в северна Италия, може да са упражнили усилващ ефект, тоест да са оказали импулсно въздействие за вирулентното разпространение на епидемията в Паданската равнина,
каквото не се е наблюдавало в други части на Италия, където е имало случаи на заразяване в същия период. В тази връзка случаят с Рим е емблематичен, там вече имаше случаи на заразяване в дните, в които имаше и в паданските райони, но без да се предизвика толкова вирулентно явление.
Освен концентрациите на прахови частици като фактор за пренасяне на вируса, в някои части от територията на страната може да са повлияли условия на околната среда, неблагоприятни по отношение на скоростта на инактивиране на вирусите.
Работната група проучва тези аспекти, за да допринесе за разбирането на явлението в дълбочина.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Откроява се как спецификата на скоростта на нарастване на случаите на заразяване, особено в някои засегнати райони на северна Италия, могат да бъдат свързани с условията на замърсяване с прахови частици, което е упражнило транспортиращо и усилващо действие. Както бе вече съобщено в предишни случаи на широко разпространение на вирусна инфекция във връзка с високите нива на замърсяване с прахови частици, се препоръчва този принос да се вземе предвид, като се призовава към ограничителни мерки за намаляване на замърсяването.

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ

Можете да разгледате доклада и чрез прикачения файл.

X

Your Shopping cart

Close